فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل لگن

آوریل 16, 2020
فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل لگن

فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل لگن

فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل لگن برای توانبخشی مفصل لگن و بازیابی دامنه حرکتی لگن که در اثر بیماری و جراحی کاهش یافته امری ضروری است. […]